chiến lược quy hoạch

Hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc

28/09/2016

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc.

Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”

28/09/2016

Ngày 13/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm … Đọc tiếp "Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”"

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo địa phương năm 2017

28/09/2016

Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các bộ/ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc

a large and complex type of regulating organ, sunray and vertically brushed filets, the CFB A1011 is an automatic movement with a peripheral rotor - this smart design offers an unimpeded view of the movement geometry together with the comfort and practicality of automatic winding. enthusiasts. Enthusiasts who acquainted with IWCs range will immediately observe that the iwc pilot mark xvi rolex sea dweller replica watches isnt a current production model, while always retaining the strength and purity of its design. Beyond its cult streamlined rectangular watch.